Košík Košík0

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.

TOMY - Super Mario - Hra Vyskakovací Mario

Popis produktu

Užij si svého oblíbeného hrdinu v této vzrušující dětské hře od TOMY: Vyskakovací Mario!Díky třem způsobům hraní si každý užije spoustu zábavy. Při klasické hře je Mario ve své rouře a vy mu musíte pomoci dostat se ven. Každý hráč se střídá v zasouvání tyček do roury. Když je vybrána správná drážka... HOP! Mario se z roury odrazí a tento hráč vyhrává. Nikdo neví, ze kterého otvoru vyskočí příště - pokaždé je to jinak! Chcete-li si zahrát delší hru, vyzkoušejte Sbírku mincí. V této verzi jsou tyčky promíchány a umístěny stranou s mincemi dolů. Každý hráč si na začátku svého tahu vybere novou tyčku. Hráč, který pomůže Mariovi vyskočit, spočítá počet mincí na této tyčce a ten se mu přičte k jeho skóre. Hrajte dál. Každá tyčka má jiný počet mincí a hráč, který má na konci nejvíce mincí, vyhrává! Týmová hra je ideální pro větší skupiny, kdy tým Luigiho hraje proti týmu Bowsera. Tým, který pomůže Mariovi vyskočit z roury, vyhrává dané kolo. Můžete si vybrat, zda chcete hrát jako tým pomocí klasické verze hry, nebo verze sbírky mincí. Bez ohledu na to, jakým způsobem budete hrát, si malí i velcí fanoušci Super Maria zamilují tuto dětskou akční hru, která se snadno sestavuje a snadno učí, ale vždy vás udrží v napětí. Obsahuje 1 figurku Maria, 1 rouru, 24 barevných tyček a snadný návod.Tato hra je vhodná pro 2-4 hráče od 4 let.Před použitím:Vyjměte všechny tyčky z plastikových rámečkůNalepte na tyčky samolepky, jak je ukázáno v návoduVložte Maria do jeho roury a tyčky prostrčte skrz rouru. Čí tyčka se postará o to, že Mario z roury vyskočí?Pokračujte druhým kolem. Ale nezapomeňte, v dalším kole to bude jiný otvor, díky kterému vyskočí Mario venNávod ke stažení zde

Kód produktu: P353213

Dostupnost: skladem
(při objednání do 29. 9. 11:00: u vás 5. 10.)

Kategorie: Ostatní společenské hry

- + 417 Kč

Detaily produktu

Užijsisvéhooblíbenéhohrdinu vtétovzrušujícídětskéhřeodTOMY:VyskakovacíMario!Díkytřemzpůsobůmhranísikaždýužijespoustuzábavy.PřiklasickéhřejeMariovesvérouřeavymumusítepomocidostatseven.Každýhráčsestřídávzasouvánítyček doroury.Kdyžjevybránasprávnádrážka...HOP!Mariosezrouryodrazíatentohráčvyhrává.Nikdoneví,zekteréhootvoruvyskočípříště-pokaždéjetojinak!Chcete-lisizahrátdelšíhru,vyzkoušejteSbírkumincí.Vtétoverzijsoutyčkypromíchányaumístěnystranousmincemidolů.Každýhráčsinazačátkusvéhotahuvyberenovoutyčku.Hráč,kterýpomůžeMariovivyskočit,spočítápočetmincína tétotyčce atensemupřičtekjehoskóre.Hrajtedál.Každátyčkamájinýpočetmincíahráč,kterýmánakoncinejvícemincí,vyhrává!Týmováhrajeideálníprovětšískupiny,kdytýmLuigihohrajeprotitýmuBowsera.Tým,kterýpomůžeMariovivyskočitzroury,vyhrávádanékolo.Můžetesivybrat,zdachcetehrátjakotýmpomocíklasickéverzehry,neboverzesbírkymincí.Bezohledunato,jakýmzpůsobembudetehrát,simalíivelcífanoušciSuperMariazamilujítutodětskouakčníhru,kterásesnadnosestavujeasnadnoučí,alevždyvásudržívnapětí.Obsahuje1figurkuMaria,1rouru,24barevných tyčekasnadnýnávod.Tatohra jevhodnápro2-4hráčeod4let.Předpoužitím:Vyjmětevšechnytyčky zplastikovýchrámečkůNaleptenatyčkysamolepky,jakjeukázánovnávoduVložteMariadojehorouryatyčkyprostrčteskrzrouru.Čítyčkasepostaráoto,žeMario zrouryvyskočí?Pokračujtedruhýmkolem.Alenezapomeňte,vdalšímkoletobudejinýotvor,díkykterémuvyskočíMariovenNávodkestaženízde
 • Materiál: Plast
 • Základní balení - kartony: 4
 • Hloubka výrobku vč. balení: 43,813275
 • Šířka výrobku vč. balení: 31,113775
 • Váha výrobku vč. balení: 0,874535063049986
 • Tariff Code: 95049080
 • Výška výrobku vč. balení: 28,573875
 • Základní balení - krabičky: 4
 • Výška výrobku: 28,573875
 • Jakou baterii výrobek obsahuje?: NE
 • Obsahuje výrobek magnety?: NE
 • Šířka výrobku: 31,113775
 • Země původu: VIET NAM
 • Má výrobek CZ/SK polepky?: ANO
 • Hloubka výrobku: 43,813275
 • Věk: 4 roky+
 • Ean kartonu: 25011666735389
ParametrPopis
Baterie NE
Věk 4 roky+
Výška výrobku 28,573875
Šířka výrobku 31,113775
Hloubka výrobku 43,813275
Materiál Plast
Váha 0,874535063049986

Podobné produkty

Grabolo společenská hra v plechové krabičce 8ks v boxu

Dostupné (odešleme do max 5 pracovních dnů)
216 Kč

Hra Potraviny

Dostupné (odešleme do cca 5-8 pracovních dnů)
85 Kč 85 Kč
VÝPRODEJ